IP Stationery and General Suppliers को दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धमा