Interlock laying in compound सम्बन्धी निर्माणको सूचना