सूचना

शिर्षक मिति
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा । 09/12/2022 - 16:48
IP Stationery and General Suppliers को दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धमा 08/29/2022 - 13:16
घरभाडामा लिने सम्बन्धी सुचना 08/26/2022 - 13:25
आ.ब. २०७९/८० को लागि कार्यालय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना 08/01/2022 - 14:56
आ.ब. २०७८/७९ को का.स.मु. फारम मूल्याङ्कन बारे । 07/22/2022 - 14:12
स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको तहबृद्धि सम्बन्धमा । 07/22/2022 - 10:57
आ.ब. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे । 07/21/2022 - 15:59
तह मिलान सम्बन्धमा । 07/19/2022 - 15:48
अस्थायी दरबन्दी प्रस्ताव र स्वीकृति बारे । 07/12/2022 - 14:01
खरिद सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । 05/25/2022 - 16:53