सम्पत्ति विवरण भरी पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना