JDS अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयनको सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा ।