सूचना प्रविधि अधिकृत पदको आवश्यकता सम्बन्धी सुचना |